HVEM ER VI


TUBORG YACHTKLUB (TY) – Hvem er vi?


Vi er en forening, der har eksisteret siden 14. april 2015, og hvor alle medlemmer er interesseret i Tuborg Havns ve & vel.


Vi vil sikre, at Tuborg Havns administrator varetager havnens interesser, så havnen

til hver en tid fremstår attraktiv og værdifuld for bådpladsindehaver, lejere af bådplads, erhvervsvirksomheder, beboer i havnen samt øvrige brugere af havnen.


Administrator af Tuborg Havn modtager havneleje til brug for havnens drift. Denne havneleje skal forvaltes professionelt efter gældende regler og kontrakter, og her forventes det, at administrator udviser pli, anstændighed og rettidige omhu med de økonomiske midler, der indbetales til driften af Tuborg Havn.


Vi vil sammen skabe et inspirerende, venligt og positivt miljø i Tuborg Havn med klubaftener, foredrag, temadage, musikaftener, julebingo, TY havnefester og meget andet.


Vi vil også fortsætte med at tiltrække spændende bådsarrangementer til Tuborg Havn og om sommeren arrangere fælles sejlads, hvor vi mødes i fjerne og nære havne til hyggeligt samvær.


I vintermånederne kan alle TY medlemmer dyrke sport og motion - f.eks. bordtennis i idrætshallen på Hellerup Skole. TY har fået stillet gratis lokaler til rådighed i Gentofte Kommune, da TY er en folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.
TUBORG YACHTKLUB – Hvor kommer vi fra?


Det er ingen hemmelighed, at TUBORG YACHTKLUB blev stiftet efter, at en række bådpladsindehavere i Tuborg Havn ved årsskifter 2014/2015 opdagede, at havnens administrator gennem årene uretmæssigt havde anvendt pengene fra vedligeholdelseskontoen til helt andre formål end Tuborg Havns vedligeholdelse.


Ved nærmere undersøgelse af administrators regnskaber og en omfattende aktindsigt kom det frem, at alle pengene var væk - og den statsautoriserede revisor end ikke havde udarbejdet en balance for Tuborg Havn.


Mange mente, at det var helt urimeligt, og at der blev administreret stik imod bådplads-indehavernes købsaftaler og Kystdirektoratets hjemmelsgrundlag af 29. marts 2005, hvorved Carlsberg A/S fik tilladelse til etablering af anlæg i Tuborg Havn på nærmere fastsatte vilkår.


Efter at have forsøgt at få havnens administrator (KDY) og Carlsberg i tale, blev Tuborg Yachtklub stiftet og mere end 50 personer besluttede at stævne KDY og Carlsberg.Dommen i ankesagen ved Øster Landsret blev afsagt den 5. oktober 2018


KDY og Carlsberg har fået medhold i alle punkter.


Landsrettens centrale begrundelse er følgende:

”Der er derfor ikke holdepunkter for appellanternes synspunkt om, at der skulle være aftalt et ”hvile-i-sig-selv-princip”.


Det positive ved sagen er, at KDY nu hensætter penge til den langsigtede vedligeholdelse og dermed viser i årsregnskabet, hvor mange penge KDY har hensat til Tuborg Havn.


Ved retten blev det fremhævet, at ingen af bådejerne havde bedt om budget for havnen – Det anbefales derfor, at alle interesserede fremover bestille budget for Tuborg Havn hos KDY’s bestyrelse.


Vores købsaftale afsnit 5 beskriver, at vores betalinger skal gå til havnens drift jf. budget:


Uddrag af Købsaftale:


5. Pladsleje

5.1 Køber tilpligtes at betale havneleje til KDY, hvilken leje opkræves to gange årligt

hver den 1. januar og 1. oktober til havnens drift, jf. budget, der fastsættes af

KDY’s bestyrelse.


5.2 Pladslejen beregnes med udgangspunkt i fartøjets areal (længde x bredde), og

reguleres årligt pr. 1. januar, af KDY i henhold til nettoprisindekset. Pladslejen skal

dog til enhver tid kunne dække havnens drift, jf. budget, hvorfor yderligere regulering

kan finde sted.


Retten har talt, og vi bør nu samarbejde om at gøre Tuborg Havn til den eksklusive og attraktive havn, vi alle ønsker.